Ceza Yönetmeliği

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, 15.05.2017 tarihinde usulüne uygun surette olağanüstü gündemle toplanarak Ceza Yönetmeliği konusunu görüşmüş ve aşağıdaki Yönetmeliğin oybirliği ile kabulüne karar vermiştir.

 

 

 

İSTANBUL LOUNGE SİTESİ

ORTAK YAŞAM İHLALLERİ YAPTIRIM VE CEZA YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

                Madde 1: Bu Yönetmelik, İstanbul Lounge Sitesi ortak yaşam kurallarına aykırılar ve ilgili ihlaller ile ilgili uygulanacak cezalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

               

Dayanak

                Madde 2: Bu Yönetmelik, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. ve 28. maddeleri ile İstanbul Lounge Sitesi Yönetim Planı’nın 6.19., 18. ve diğer ilgili maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır.

 

                Genel Esaslar

                Madde 3: İstanbul Lounge Sitesindeki ortak yaşam ihlalleri karşısında, ihlalin niteliğine göre ilgili kişi veya kişilere bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar ve/veya cezalar uygulanır.

Bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar ve/veya cezalar; hak ve yükümlülüklerine aykırı davranan, bağımsız bölümün sicilde ve iş bu yönetim planında ilgili maddelerde belirtilen kullanım amaçlarına uygun kullanmayan, Yönetim Planı maddelerine, eklerine, Medeni Kanun, KMK, ilgili kat malikleri kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu, Yönetici kararlarına, bunların düzenleyeceği iç yönetmeliklere aykırı olarak hareket eden ya da bu statüleri herhangi bir şekilde ihlal eden kat malikine, kiracılarına, herhangi bir sıfatla bağımsız

bölümden sürekli bir şekilde yararlananlara veya sair hak sahiplerine ilgili Yönetici ve/veya Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yönetim Planı’nın 7.1. maddesine göre, bağımsız bölüm maliklerinin borçlarını ve yükümlülüklerini belirleyen yönetim planının bu ve diğer maddelerdeki kurallara,  kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar ile diğer hükümlere, KMK’da öngörülen hak ve mükellefiyetlere, Yönetici, Blok Yapı ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu karar, talimat ve düzenlemelere; kat malikleri ile beraber bağımsız bölüm kiracıları, intifa, oturma hakkı ve sair nedenlerle diğer hak sahipleri yahut bağımsız bölüm ve eklentilerinde, herhangi bir sebeple, sürekli olarak bulunanlar ile faydalananlar dahil dahi uymakla mükellef ve birlikte müteselsilen sorumludurlar. Kanundan ve yönetim planından doğan borç ve yükümlülüklerin asıl yükümlü ve sorumlusu kat malikleridir. Bununla beraber Bağımsız bölüm malikleri veya intifa, kira hakkına dayanarak yahut bir başka surette bağımsız bölümlerden sürekli olarak yararlananlar, ana taşınmazın ve/veya taşınmazların korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen borçlara, kendilerine tabi olarak ana taşınmazda ve/veya taşınmazlarda oturan veya bulunan kişilerin -çalıştırdıkları personel, ziyaretçi, müşterileri veya misafirlerinin ya da başka kişilerin de riayetini sağlamakla yükümlü ve Yönetim Planı’na aykırı düşen davranışları ile bu davranışların sebep olduğu zararlardan, söz konusu davranışı ifa edenlerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ana taşınmazda, bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde hizmet, istisna, vekalet türünden herhangi bir ilişki nedeni ile zilyet veya yardımcı zilyet durumunda bulunanlar da, kanun veya bu yönetim planı hükümleri ile belirlenmiş olan emir ve yasaklamalara uymaya mecburdurlar. Söz konusu bu mükellefiyetlere riayet hususunda, kendilerine yapılan yazılı ihbara rağmen, davranışlarına devam eden kiracı, intifa, sükna ve sair hak sahipleri, bağımsız bölüm maliki ile birlikte ve müteselsilen sorumlu olurlar.

 

 

 

Ceza Türleri ve Miktarları

Madde 4: Bu Yönetmelik ile ihlalin ağırlığına göre üç kademe para cezası öngörülmektedir.

23 Haziran 2020 TYTK Olağanüstü  Toplantısında  alınan karar gereğince 1. Kademe ceza filleri para cezası 100          TL, 2. Kademe ceza filleri  para cezası 200 TL ve 3.   Kademe ceza filleri  para cezası 300 TL olarak belirlenmiştir.

               

1. Kademe ceza fiilleri

Madde 5: Aşağıdaki fiiller karşılığında 1. kademe para cezası uygulanır:

 1. Mimari ve doğal yapıya müdahale,
 2. Sitenin mimari ve estetik görünümü ile bağdaşmayacak şekilde bağımsız bölüm pencere ve kapılarına duyuru, ilan, afiş veya reklam materyali koymak,
 3. Direk, levha, tabela, reklam panosu vb. şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, flama asmak, göz alıcı aydınlatma yapmak,
 4. (0,50x0,50) m. ebatlarını aşan kiralık ve satılık levhası asmak,
 5. Kendi bağımsız bölümlerinde, diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde geç vakte kadar toplantılar tertip etmek,
 6. Nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermemek
 1. Otopark alanlarında hatalı park yapmak,
 2. Ortak alanlarda çöp kutuları haricine çevreyi kirletici şekilde çöp atmak,
 3. Asansörlerde sigara içmek,
 4. Galoşsuz kapalı spor tesisi alanına girmek,
 5. Site peyzaj alanına ve ortak alanlara Yönetimden izin almadan bitki dikmek,
 1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymamak,
 2. Kimlik bildirimleri, adres bildirimi ve yasalarca zorunlu kılınan diğer bilgi ve belgelerin Yönetime verilmemesi,
 3. Site ortak alanlarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü ve taşkınlık yapmak, vb. davranışlarda bulunmak,
 4. Site ortak yaşam kurallarını ihlal niteliği taşıyan ancak bu yönetmelikte öngörülmeyen diğer fiiller.

 

                2. Kademe ceza fiilleri

Madde 6: Aşağıdaki fiiller karşılığında 2. kademe para cezası uygulanır:

 1. Bağımsız bölüm ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı, tehlike doğurucu kimyevi vb. madde bulundurmak,
 2. Diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı ses, koku, duman ve toz çıkartmak,
 3. Balkon ve pencerelerden halı, kilim vb. silkelemek,
 4. Balkon ve pencerelerden sıvı dökmek, çöp vb. gibi şeyler atmak, sigara izmariti atmak,
 5. Balkonlara, binaların dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asmak,
 6. Balkon korkuluklarının dışına sarsacak şekilde saksı asmak veya koymak,
 7. Bağımsız bölüm kapı önlerine çöp, çöp kutusu veya çöp poşetleri koymak,
 8. Nişan, düğün, doğum günü gibi toplantıları ortak alanlarda Yönetim Kurulunun izni olmadan yapmak,
 9. Diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmemek,
 10. Diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızalar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararların müsaade edilen taraflarca ödenmemesi,
 11. Ortak alanlardaki tesislere, demirbaş eşya ve teçhizata zarar vermek,
 12. Otopark alanı olmayan ve park yasağı olan yerlere araç park etmek,
 13. Yönetim tarafından belirlenen yerler dışında ve bağımsız bölüm balkonlarında evcil hayvan bulundurmak, gezdirmek, bağlamak,
 14. Kedi ve köpek gibi evcil hayvanları site ortak alanlarında tasmasız dolaştırmak,
 15. Evcil hayvan dışkılarını, kendileri için ayrılan yerler dışındaki yerlere yaptırmak, kaldırmamak,
 16. Katlarda bulunan sahanlıklara, her türlü ortak alanlara veya yangın merdivenlerine ayakkabı, ayakkabılık, ayakkabı dolabı, bisiklet, bebek arabası, masa, sandalye, koltuk vb. eşyaları koymak,
 17. Kiralanan daireye ait kira kontratı fotokopisini ve kiracı ile ilgili tüm kimlik bilgilerini Yönetime vermemek,
 18. Kiralanacak daire ile ilgili olarak emlakçının kimlik ve sözleşme bilgisini Yönetime bildirmemek,
 19. Havuzları ve havuz alanlarını insan sağlığına zarar verecek şekilde kirletmek,
 20. Havuz bölgelerinde ve spor tesis alanlarında cam şişe, bardak, tabak vb. cam eşya bulundurmak,
 21. Yüzme Havuzları Kullanım talimatlarına uymamak,
 22. Site ortaklarından trafiğe açık olmayan yerlerde elektrikli veya motorlu kara taşıtı kullanmak.
 23. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasına engel olmak,
 24. Yönetime ve personeline hakaret etmek, küfürlü konuşmak.
 25. Görevli personelin görevini yapmasına müdahale etmek, engel olmak.
 26. Kendisine kuralları hatırlatan güvenlik görevlisine hakaret etmek,

                3. Kademe ceza fiilleri

Madde 7: Aşağıdaki fiiller karşılığında 3. kademe para cezası uygulanır:

 1. Yasalarca izin verilen haller dışında bağımsız bölümlerin konut dışı veya işyeri olarak kullanımı
 2. Yönetim Planı’yla beslenmesi yasaklanmış olan evcil hayvan cins ve türlerini bağımsız bölüm içinde ve dışında beslemek,
 3. Bahçe ve ortak alanlara eklenti yapılması,
 4. Siteye gerekli veteriner kontrolleri ve aşıları yapılmamış hayvanlar sokarak ortak alanlarda veya bağımsız bölüm balkonlarında beslemek, site ortak alanlarına salmak,
 5. Yangın tüplerinin amacı dışında kullanımı ve boşaltılması,
 6. Kat maliklerine tahsis edilen depolara yanıcı, parlayıcı, yayıcı pis kokulu vb. maddeler konulması,
 7. Site ortak alanlarında kullanımı yasak olan uyuşturucu, uyarıcı ve keyif verici madde kullanmak.

İdari yaptırımlar

Madde 8:

Kat Malikleri yasadan ve diğer düzenlemelerden doğan borç ve yükümlülüklerine aykırı hareketleri dolayısıyla, komşuları ve yönetim tarafından yapılacak uyarıları gereken saygı ve dikkat ile karşılamaya ve hiçbir gecikmeye yol açmaksızın derhal hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaya, kendisi, kiracıları, müstahdemleri veya yardımcı kişileri ortak yerler ve şeylerin zarara uğramasına neden olmuşlarsa, bu zararı hemen gidermeye, kendilerine, tabi olarak bu yerleri ve şeyleri kullanan kimseleri uyarmaya, gereken hallerde engellemeye ve önlemeye, ortak yerlerin muhafaza, bakım, işletme ve onarım giderlerinden payına düşen miktarları hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın ödemeye mecburdurlar.

İhlaller karşılığında para cezası uygulanması, ihlalin sonlandırılması gereğini ortadan kaldırmaz. Bu sebeple, Yönetim, ihlalin niteliğine, ağırlığına ve sonuçlarına göre, ihlalin ilgililerce sona erdirilmesine süre verebileceği gibi, duruma göre res’sen ve derhal müdahale ederek ihlale kendisi de son verebilir ve bu amaçla gerekli uygulamaları yaparak uygun yaptırımlara başvurabilir.

  Bağımsız bölüm malikleri ve/veya sakinleri; yangın merdivenleri, acil çıkış kapıları vb. anagayrimenkulün ve blok yapıların ve buralarda bulunanların güvenliği açısından hayati önem taşıyan mekanlara giriş çıkışı engelleyecek veya o mekanlarda geçişi zorlaştıracak her türlü davranıştan kesinlikle kaçınmak zorundadır. Aksine hareket halinde; uğranılacak zararın tazmini ve eski hale getirilme için yapılacak masrafların ödenmesinin yanı sıra, engelleyici davranış ve durumlar yönetim personeli veya güvenlik birimince bertaraf edilir.

 

İdari para cezası uygulanmasına ilişkin esas ve usuller

Madde 9:

İhlaller sebebiyle ilgililere para cezası uygulanması, bunların ihlale son verme yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İhlaller sebebiyle ilgililere para cezası uygulanması, ihlal sebebiyle meydana gelen zararların tazmini borcunu da ortadan kaldırmaz. İhlaller sebebiyle ilgililere para cezası uygulanması, Yöntemin re’sen ihlali sonlandıracak yaptırım uygulamasına da engel olmaz.

Para cezası tebligatından sonra 7 gün geçmesine rağmen ihlalin sona erdirilmediği ve ısrarlı bir şekilde devam ettirildiği tespit edilirse, ihlal sebebiyle ikinci kez para cezası uygulanır.

İkinci para cezasının tebligatından sonra 7 gün geçmesine rağmen ihlalin sona erdirilmediği ve ısrarlı bir şekilde devam ettirildiği tespit edilirse; bu defa para cezası ihlalin devam ettiği her 7 gün için 2 kat arttırılarak uygulanır. Yönetim bu fıkra kapsamındaki cezayı her 7 günde bir uygulayabileceği gibi, birden fazla cezayı toplayarak birlikte tek bir kararla da uygulayabilir. Bir ihlal sebebiyle Yönetim Planının 6.19. maddesine göre tespit edilecek ceza miktarından daha fazla idari para cezası kararı verilemez.

Yönetim Kurulu, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerini gözeterek, tespit edilen para cezalarında makul indirim yapma konusunda takdir kullanabilir.

İhlaller karşılığında para cezaları uygulanması, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı’nın 6.19 ve 13. maddesi uyarınca “hakimin müdahalesinin istenmesine ve kat mülkiyetinin devri mecburiyetine” ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. İhlallerin tespiti durumunda Yönetim Kurulu Kararı olmadıkça herhangi bir gerekçe ile ceza uygulanmasından sarfınazar edilemez.

Bu Yönetmelik kapsamındaki yasak fiillerin işlendiğini gören İstanbul Lounge Site Yönetimine bağlı her türlü personel, ihlali sona erdirmesini ilgiliye sözlü olarak bildirir. İlgili uyarıya kayıtsız kalıp ihlale devam ederse, personel, ihlale ilişkin delilleri kayıt ve koruma altına alarak,  durumu Yönetime bildirerek tutanak tutulması sağlamakla yükümlüdür.İhlal tespitine ilişkin tutanaklar, ilgisine göre, Yönetim Kurulu üyeleri, Site Müdürü, Site Halkla İlişkiler Görevlisi, Site Muhasebecisi ve Birim şefleri tarafından tutulur. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, tüm site personeli ihlale ilişkin delilleri kayıt ve koruma altına alarak, tutanak tutabilir. Tutulan Tutanaklar mutlaka ve gecikmeksizin Yönetime bildirilir.Site Yönetimi tarafından tutulan tutanaklar üzerine Yönetim Planının 6.19. maddesine göre işlem yapılır. Birinci ve ikinci ihtarnameden sonra ihlal sona erdirilmemiş işe, bu Yönetmelikte öngörülen para cezaları kesilerek ilgilerine tebliğ edilir. Tebliğden sonra para cezası ilgilinin cari hesabına borç olarak yansıtılır. Muhatabın hakkındaki cezai yaptırım uygulamasına vaki itirazı icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme rağmen adli ve icrai merciler nezdinde yapılan bir itiraz sebebiyle takibin durması ve tahsilâtın gecikmesine sebebiyet veren ilgili, bu nedenle borcun yüzde 40 (kırk)’ı ölçüsünde inkâr tazminatı ödeyeceğinin bilgi ve bilinci içerisinde kabul edilmektedir.

Yürürlük

Madde 10: Bu Yönetmelik, İstanbul Lounge Site Yönetim Kurulu’nca kabul edilmek yürürlüğe girer.  Yönetmelik, blok panolarında ilan edilir ve diğer iletişim araçlarıyla aleniyeti sağlanır. Bu Yönetmeliğin uygulanmasına, 01 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlanır.

Yürütme

Madde 11: Bu Yönetmelik hükümleri, İstanbul Lounge Site Yönetim Kurulu ve görevlendireceği personel tarafından yürütülür.